Biuletyn Informacji Publicznej - Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza

Myślę samodzielnie mówiąc nie -

Myślę samodzielnie mówiąc nie  

 Zajęcia w zakresie profilaktyki uzależnień od alkoholu dla wychowanków 

Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Krasnymstawie

 

Realizacja projektu „Myślę samodzielnie mówiąc nie” będzie odbywać się w budynku Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Krasnymstawie na ulicy Zamkowej 5a w porozumieniu z Centrum Administracyjnym Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Krasnymstawie, ul. Mickiewicza 1.

Do współpracy zostaną zaproszeni pedagog, psycholog oraz terapeuta uzależnień Centrum Edukacji Profilaktyki i Leczenia Uzależnień
w Krasnymstawie.

Projekt jest skierowany do wychowanków Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w wieku 11-17 lat z terenu powiatu krasnostawskiego.

Celem projektu jest kształtowanie postaw abstynenckich poprzez organizację zajęć w zakresie profilaktyki uzależnień od alkoholu.

W ramach projektu odbędą się następujące działania:

  • Cykl spotkań grupowych z psychologiem i pedagogiem
  • Spotkania indywidualne z terapeutą uzależnień

Działania podjęte w ramach projektu mają na celu:

  1. Uświadomienie i pogłębianie wiedzy wychowanków na temat zagrożeń dla ich zdrowia i życia, związanych ze spożywaniem alkoholu.
  2. Zwiększenie świadomości zagrożeń spowodowanych przez zachowania ludzi pod wpływem alkoholu.
  3. Kształtowanie u wychowanków umiejętności odmowy osobom namawiającym do używania alkoholu.
  4. Rozwijanie umiejętności konstruktywnego radzenia sobie z problemami oraz panowania nad swoimi reakcjami.
  5. Kształtowanie postaw prozdrowotnych wśród dzieci i młodzieży, promowanie zdrowego stylu życia.
  6. Stworzenie wychowankom możliwości nawiązania kontaktu z terapeutą dla  osób uzależnionych.
  7. Ograniczenie liczby wychowanków Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych umieszczanych w Młodzieżowych Ośrodkach Socjoterapii i Młodzieżowych Ośrodkach Wychowawczych spowodowanych demoralizacją i niedostosowaniem społecznym z powodu używania alkoholu.
  8. Przeciwdziałanie uzależnianiu się podopiecznych z instytucjonalnej pieczy zastępczej od alkoholu.

Realizacja w okresie od września 2016r. do  grudnia 2016r.

Projekt realizowany jest w ramach odbywania specjalizacji II stopnia w zawodzie pracownik socjalny – praca socjalna z osobami uzależnionymi przez:

Krzysztofa Łukasika - pracownik socjalny POW Krasnystaw.

Deklaracja dostępności

Placówka Opiekuńczo Wychowawcza w Krasnymstawie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej https://placowka-zamkowa.pl/l zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Placówki Opiekuńczo Wychowawczej w Krasnymstawie.

Data publikacji strony internetowej: 27.06.2018

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Serwis urzędu został stworzony zgodnie ze standardami WCAG 2.1 w oparciu o mechanizmy ułatwiające osobom niepełnosprawnym dostęp do publikowanych treści.

Zgodność ze standardami

Serwis jest zgodny ze standardami: WCAG 2.1

Kompatybilność

Serwis jest w pełni rozpoznawalny przez programy czytające dla osób niewidomych.

Obsługa serwisu możliwa jest zarówno przy pomocy klawiatury jak i myszki.

Wygląd

Serwis jest wyposażony w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące. Zmiana wielkości czcionki, zmiana kontrastu.

Całość serwisu oparta jest na stylach CSS.

Skróty klawiaturowe

Serwis nie jest wyposażony w skróty klawiaturowe, które mogły by wchodzić w konflikt z technologiami asystującymi (np. programy czytające), systemem lub aplikacjami użytkowników.

Deklarację sporządzono dnia: 10.03.2021r

Deklarację ostatnio aktualizowano dnia: 2021-03-22 Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

Osobą kontaktową jest Bartłomiej Dziwisz, adres e-mail: pow@placowkazamkowa.type.pl

Informacja zwrotna

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Postępowanie odwoławcze

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Dostosowanie wejść do budynków

Wejście do budynku jest od ulicy Zamkowej, do wejścia prowadzi podjazd dla wózków inwalidzkich

Dostosowanie korytarzy,schodów,wind

Dla osób na wózkach dostępne są tylko pomieszczenia na parterze. W budynku nie ma windy. Jest toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych.

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych.

W placówce nie ma informacji głosowych, pętli indukcyjnych, pochylnia jest tylko przy wejściu do budynku

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.;w

Przed budynkiem nie wyznaczono miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych..

Prawo wstępu z psem asystującym

Obowiązuje.

Dostępność tłumacza języka migowego

Brak dostosowania.