Biuletyn Informacji Publicznej - Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza

Myślę samodzielnie mówiąc nie  

 Zajęcia w zakresie profilaktyki uzależnień od alkoholu dla wychowanków 

Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Krasnymstawie

 

Realizacja projektu „Myślę samodzielnie mówiąc nie” będzie odbywać się w budynku Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Krasnymstawie na ulicy Zamkowej 5a w porozumieniu z Centrum Administracyjnym Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Krasnymstawie, ul. Mickiewicza 1.

Do współpracy zostaną zaproszeni pedagog, psycholog oraz terapeuta uzależnień Centrum Edukacji Profilaktyki i Leczenia Uzależnień
w Krasnymstawie.

Projekt jest skierowany do wychowanków Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w wieku 11-17 lat z terenu powiatu krasnostawskiego.

Celem projektu jest kształtowanie postaw abstynenckich poprzez organizację zajęć w zakresie profilaktyki uzależnień od alkoholu.

W ramach projektu odbędą się następujące działania:

  • Cykl spotkań grupowych z psychologiem i pedagogiem
  • Spotkania indywidualne z terapeutą uzależnień

Działania podjęte w ramach projektu mają na celu:

  1. Uświadomienie i pogłębianie wiedzy wychowanków na temat zagrożeń dla ich zdrowia i życia, związanych ze spożywaniem alkoholu.
  2. Zwiększenie świadomości zagrożeń spowodowanych przez zachowania ludzi pod wpływem alkoholu.
  3. Kształtowanie u wychowanków umiejętności odmowy osobom namawiającym do używania alkoholu.
  4. Rozwijanie umiejętności konstruktywnego radzenia sobie z problemami oraz panowania nad swoimi reakcjami.
  5. Kształtowanie postaw prozdrowotnych wśród dzieci i młodzieży, promowanie zdrowego stylu życia.
  6. Stworzenie wychowankom możliwości nawiązania kontaktu z terapeutą dla  osób uzależnionych.
  7. Ograniczenie liczby wychowanków Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych umieszczanych w Młodzieżowych Ośrodkach Socjoterapii i Młodzieżowych Ośrodkach Wychowawczych spowodowanych demoralizacją i niedostosowaniem społecznym z powodu używania alkoholu.
  8. Przeciwdziałanie uzależnianiu się podopiecznych z instytucjonalnej pieczy zastępczej od alkoholu.

Realizacja w okresie od września 2016r. do  grudnia 2016r.

Projekt realizowany jest w ramach odbywania specjalizacji II stopnia w zawodzie pracownik socjalny – praca socjalna z osobami uzależnionymi przez:

Krzysztofa Łukasika - pracownik socjalny POW Krasnystaw.